M.Tech 2018-20

Sl No Name of the Students Supervisors
    1. Apurba Roy  Subho Dasgupta
    2. Aditya Kumar  Praveen Kumar
    3. B S K Gargeya  Satyam Suwas
   4. Muduru Shamitha Sri  Vikram Jayram
   5. Mohammed Kamran Bhat  A.H Chokshi