Faculty

abhik abinand aloke ashok
Abhik Choudhury
Assistant Professor
T.A.Abinandanan
Professor& Chairman
Aloke Paul
Professor
Ashok M. Raichur
Professor
dipankar  Prof.AH Chokshi govind Jayaram
Dipankar Banerjee
Honorary Professor
A.H.Chokshi
Professor
Govind S.Gupta
Professor
V.Jayaram
Professor
Karthikeyan Kaushik Praveencr Praveenk
S.Karthikeyan
Associate Professor
Kaushik Chatterjee
Associate Professor
Praveen C.R
Associate Professor
Praveen Kumar
Associate Professor
Rajeev Ramamurty Satyam Chandan
Rajeev Ranjan
Associate Professor
U.Ramamurty
Professor
Satyam Suwas
Professor
Chandan Srivastava
Associate Professor
Subodh Subramanian Surappa
Subho Dasgupta
Assistant Professor
Subodh Kumar
Professor
S.Subramanian
Professor
M.K.Surappa
Honorary Professor
suryasarathi Vijay Sethuraman  kamanio jacob
Suryasarathi Bose
Associate Professor
Vijay Anand Sethuraman
Assistant Professor
K.Chattopadhyay
Honorary Professor
K.T.Jacob
Emeritus Professor
natarajan ranganathan avadhani deshpande
K.A.Natarajan
Emeritus Professor
S.Ranganathan
Emeritus Professor
G.S.Avadhani
Chief Research
Scientist
R.J.Deshpande
Senior Scientific Officer
padaikathan Ravi
P.Padaikathan
Senior Scientific Officer
Ravi Raju
Principal Research
Scientist